تماس با مدیر اطلاع رسانی و شبکه پژوهش

دکتر فاطمه رجعتی

rajati

تلفن: 38360019

فاکس: 38357778

آدرس ایمیل :f_rajati_12@yahoo.com

 

تماس با سرپرست کتابخانه مرکزی

علی امید چهری

chehri

تلفن: 38360019

فاکس : 38357778

آدرس ایمیل : alichehry@gmail.com

  

تماس با مسئول بخش IT کتابخانه مرکزی

فریده تکلو

takaloo

تلفن: 38363171

فاکس : 38357778

آدرس ایمیل : takaloo@kums.ac.ir