تماس با مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

دکتر یداله بهرامی

دکتر بهرامی

تلفن: 08338369850

فکس:0833857778

آدرس ایمیل:yadollah.bahrami@kums.ac.ir

آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، محوطه بیمارستان طالقانی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی

تلفنهای تماس:

 08338358823

08338369854

فاکس :

 08338357778

پست الکترونیکی :

lib-help@kums.ac.ir

کد پستی:

 67146-73159

صندوق پستی:

67145-1619