تماس با مدیر اطلاع رسانی و منابع علمی

دکتر فاطمه رجعتی

تلفن: 08338369850

فاکس: 08338357778

آدرس ایمیل:f_rajati_12@yahoo.com

 

تماس با رییس کتابخانه مرکزی

دکتر گلاره حاتم

دکتر حاتم

تلفن:08338360019

فاکس:08338357778

آدرس ایمیل :gelareh.hatam@kums.ac.ir

 

تلفنهای تماس:

08338358823

08338369854

فاکس :

08338357778

پست الکترونیکی :

help-lib@kums.ac.ir

کد پستی:

67146-73159

صندوق پستی:

67145-1619