مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

دکتر بهرامی

دکتر یداله بهرامی

دانشیار بیوتکنولوژی پزشکی

تلفن: 09181310149

فکس: 08338357778

آدرس ایمیل: yadollah.bahrami@kums.ac.ir

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

الهام تندیشه

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 08338360019

آدرس ایمیل: tandisheh1396@gmail.com

رییس گروه واحد ترجمان دانش

گیتی زنگنه مهر

کارشناس ارشد پژوهشگری

تلفن: 0833836009

آدرس ایمیل: gzangene@yahoo.com

کارشناس مسئول پورتال - کارشناس مسئول برنامه عملیاتی

ویدا ملکیان

کارشناس مدیریت آموزش و برنامه ریزی فرهنگی

تلفن: 08338363171

آدرس ایمیل: v.malekian@kums.ac.ir

کارشناس مسئول آموزش

فریده اکبرزاده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 08338369852

آدرس ایمیل: akbarzadehfar@ymail.com

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

حدیث وحیدی فرد

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

تلفن:08338363171

آدرس ایمیل: vahidifard.hadis@gmail.com

مسئول سمعی و بصری

پرویز نظری

سمعی و بصری

تلفن:09188302247

آدرس ایمیل:

کارشناس مسئول فهرستنویسی

پریوش کوه شکاف

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن: 08338369852 - 09188576145

آدرس ایمیل:pkouhshekaf@yahoo.com

کارشناس مسئول علم سنجی

نوابی

ندا نوابی

کارشناس ارشد پژوهشگری

تلفن: 08338360953

آدرس ایمیل:n.navabi@kums.ac.ir

کارشناس پایگاه عرضه اطلاعات - علم سنجی

میلاد حیدری

کارشناس کتابداری

تلفن: 08338361058

آدرس ایمیل:heydarimilad646@gmail.com

کارشناس مسئول امانت